Hur blir man medlem?

INFORMATION TILL DIG SOM VILL HYRA BÅTPLATS OCH BLI MEDLEM I EDSVIKENS BÅTKLUBB

Bakgrund

EBK driver en ideell verksamhet som förutsätter att medlemmarna bidrar med egna insatser i tillräcklig omfattning. Den som vill bli medlem måste därför vara införstådd med de skyldigheter och åtaganden som följer med ett medlemskap. Det förutsätter att man haft möjlighet att bekanta sig med klubbens ”kultur” och dess verksamhet. För EBK är det viktigt att medlemmarna lojalt bidrar till verksamheten samt följer klubbens regler och rutiner. EBK rekryterar därför nya medlemmar endast bland dem som i minst en säsong har hyrt en s.k. kontraktsplats av klubben och därmed lärt känna klubben bättre.

Kontraktsplats

Om det finns lediga båtplatser, efter att alla medlemmar blivit tilldelade sin plats, hyrs de lediga platserna ut på kontrakt till icke medlemmar, för en säsong i taget.

Antalet sökande är vanligtvis långt fler än antalet tillgängliga kontraktsplatser. Vi rekommenderar därför att man söker båtplats även hos andra båtklubbar och marinor.

Ansökan om bryggplats kan göras tidigast 1 september året före sommarsäsongen och ansökan om vinterplats kan göras tidigast 1 mars. När alla platser fördelats och hyrts ut ”upplöses” kön, d.v.s. den som vill hyra plats nästkommande säsong måste ansöka igen.

Fördelningen av kontraktsplatser sker i turordning med reservation för att båtens mått måste stämma med tillgänglig plats. Turordningen påverkas inte av att man tidigare ansökt om plats men den som blivit tilldelad och hyrt en kontraktsplats, har förtur nästkommande säsong.

Den som tilldelas en brygg- eller vinteruppställningsplats, måste förbinda sig att genomgå klubbens miljöutbildning och i tillämpliga delar följa klubbens stadgar och reglementen, såsom att gå nattvakt, delta i den allmänna städkvällen och medverka vid sjösättning och upptagning.

I månadsskiftet feb/mars får de sökande besked om de tilldelats bryggplats eller inte, besked om vinterplatser lämnas under september.

Ansökan om kontraktsplats

Om du vill hyra en kontraktsplats, med möjlighet att senare bli invald som medlem, skall du skicka ansökan till EBK (e-post; hamn@edsvikensbatklubb.se). Av ansökan ska framgå:

  • Namn och kompletta adress- och kontaktuppgifter inkl. telefonnummer och e-post
  • Information om båten (typ av båt, fabrikat, modell, längd, bredd, djupgående och vikt)

Medlemskap i EBK möjligt endast för den som varit ”kontraktsliggare”

Den som hyrt plats på kontrakt i minst en säsong, sommar eller vinter, kan komma att bli erbjuden medlemskap i EBK. Antalet nya medlemmar som väljs in varje år är beroende av antalet tillgängliga båtplatser och hur många medlemmar som utträtt ur klubben. Det är vanligtvis betydligt fler som vill bli medlemmar än vad klubben kan välja in, varför det kan ta flera år innan medlemskap kan erbjudas.
Den som hyrt en plats på kontrakt och blir erbjuden medlemskap men tackar nej, får inte fortsätta att hyra plats.

Om du har frågor, maila till hamn@edsvikensbatklubb.se.

Sollentuna februari 2021